ENERGETICKÁ CERTIFIKÁCIA
tepelné posúdenie budov

 

Popis činností

Vykonávame energetickú certifikáciu budov a tepelno technické posúdenie  pre  následovné kategórie budov: rodinné domy , bytové domy, administratívne budovy , budovy škôl a školských zariadení, budovy nemocníc , budovy hotelov a reštaurácií ,športové haly a iné budovy určené na šport.

 

Vypracovanie energetických certifikátov budov zmysle zákona č.555/2005 a vyhl. č.311/2009 z.z.

 • Pre kolaudáciu  novostavby
 • Po významnej obnove budovy
 • Pri prenájme budovy
 • Pri predaji budovy
 

Tepelno-technické posúdenie budov

 • Vypracovanie projektových energetických hodnotení budov ku stavebnému povoleniu
 • Výpočet potreby tepla na vykurovanie podľa STN 73 0540 (2002), STN EN ISO 13 790 (2009)
 • Posúdenie energetického kritéria budov v zmysle STN 73 0540 (2002)
 • Návrh a optimalizácia dodatočnej tepelnej izolácie stavebných objektov
 • Tepelno-technické posúdenie fragmentov stavebných konštrukcií
 • Tepelno-technické posúdenie stavebných detailov na hygienické kritérium
 

Simulácie budov

 • Špecializované stavebno-fyzikálne výpočty
 • Vedeckotechnické výpočty dynamického šírenia tepla a vlhkosti stavebnými konštrukciami 
 • Simulácia bilancie vodnej pary v miestnosti