HASIACA TECHNIKA

predaj - montáž - kontrola - servis

 

Popis činností

Činnosť technika požiarnej ochrany v plnom rozsahu

  • komplexné poradenstvo ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi
  • požiarna bezpečnosť stavby
  • konzultačná a poradenská činnosť na úseku ochrany pred požiarmi
 
 
Kontrola zariadení na dodávku vody na hasenie požiarov  (požiarne vodovody - hydranty)
  • kontrola a servis prenosných hasiacich prístrojov

  • kontrola a servis hydrantov nástenných, nadzemných,  podzemných 
  • odstránenie závad po kontrole zariadení na vody na hasenie požiarov
 
 

Tlakové skúšky hydrantových zariadení

  • tlakové skúšky hydrantových hadíc
  • tlakové skúšky prenosných hasiach prístrojov
 
 

 Predaj hasiacej techniky

  • predaj hasiach prístrojov prenosné, pojazdné, práškové, CO2, snehové, penové, vodné, s čistým hasivom FE 36
  • predaj hydrantového príslušenstva