ODBORNÉ PREHLIADKY A SKÚŠKY VTZ

vyhradené technické zariadenia (VTZ) plynové - tlakové - elektrické

 

Popis činností

Odborné prehliadky a skúšky vyhradených technických zariadení tlakových

( tlakové nádoby, potrubné vedenia, kotle, výmenníkové stanice, bezpečnostné príslušenstvo )

       
 • Prvé vonkajšie prehliadky
 • Opakované  vonkajšie prehliadky
 • Vnútorné  prehliadky
 • Skúšky po oprave
 • Tlakové skúšky , tesnostné skúšky
V rozsahu osvedčenia: č. osvedčenia: 322/3/2010-TZ-A-Aa3,a4,b1,b2,e,Ba,b1,b2,e1,e2,f1,f2,f3,f4
 

Odborné prehliadky a skúšky vyhradených technických zariadení plynových v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z.z.

( regulačné stanice plynu, rozvod plynu, zariadenia na spotrebu plynu spaľovaním, zariadenia na chladenie a mrazenie)
 • Odborné prehliadky a skúšky pred uvedením do prevádzky
 • Odborné prehliadky a skúšky počas prevádzky
 • Odborné prehliadky a skúšky po oprave 
 • Tlakové skúšky , tesnostné skúšky
 • Napustenie a odvzdušnenie plynovodov
V rozsahu osvedčenia: č. osvedčenia: 0056/20/12/PZ-A-Ah,i,Bf,g,h,i/OS
 

Vyhotovenie sprievodnej technickej dokumentácie vyhradených technických zariadení 

 • Spracovanie miestneho prevádzkového predpisu tlakového zariadenia
 • Spracovanie analýzy zvyškových ohrození tlakového zariadenia
 • Spracovanie dokumentácie poistných ventilov – zošit kontrôl poistných ventilov
 • Spracovanie revíznej knihy plynových zariadení
 • Spracovanie harmonogramu  prehliadok vyhradených technických zariadení
 

Odborné prehliadky  kotolní v zmysle vyhl. SÚBP č. 25/1984 Z.b.

( nízkotlakové a stredotlakové  kotolne so sumárnym inštalovaným výkonom nad 50 kW )
 • Odborné prehliadky pred uvedením do prevádzky
 • Odborné prehliadky počas prevádzky
 • Spracovanie prevádzkového poriadku nízkotlakých kotolní
 

 Praktický zácvik osôb na obsluhu vyhradených technických zariadení

 • Tlakových – kotlov a na prevádzku kotolne - kuriči
 • Tlakových – tlakových nádob stabilných - obsluha TNS