LEGISLATÍVA - odborné prehliadky a skúšky VTZ

vyhradené technické zariadenia (VTZ) plynové - tlakové - elektrické

 

Zákony, vyhlášky, normy, národné predpisy a technické pravidlá

         
124/2006  

Zákon  o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

 

 

508/2009   Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky  na zaistenie    bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia. Zrušuje sa vyhláška SÚBP č. 86/1978, Vyhláška MPSVR SR č. 718/2002. S účinnosťou od 1.januára 2010.  

 

435/2012

 

Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia,ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia

 

 

 

314/2012   Zákon o pravidelnej kontrole vykurovacích systémov a klimatizačných systémov a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Zákon nahradil  zákon 17/2007 Z.z. o pravidelnej kontrole kotlov, vykurovacích sústav a klimatizačných systémov.