PROJEKCIA TECHNICKÝCH ZARIADENÍ BUDOV (TZB)

zdravotechnika - vykurovanie - plynofikácia

 

Popis činností

Zabezpečujeme priamu tvorbu projektovej dokumentácie v odbore technické zariadenia budov (TZB) pre všetky stupne projektového vyhotovenia. A to od jednoduchých a drobných stavieb, cez rodinné domy, bytové domy, obchodné a administratívne objekty,až po priemyselné objekty a haly, so zameraním na nasledujúce profesie.

 

Vykurovanie

 

 • projekcia vykurovacích systémov v budovách (všetky v súčasnosti používané typy – etážové systémy, lokálne systémy, vetvové systémy )
 • projekcia teplovodných kotolní (vodné, parné, plynové, elektro) s kompletným technologickým vybavením v zmysle platných noriem a predpisov
 • projekcia teplovodných kotolní na alternatívne palivá (drevoštiepku) spolu so systémami automatického podávania palivovej zmesi
 • projekcia vykurovacích systémov na báze obnoviteľných zdrojov energií – solárne, geotermálne, systémy s tepelnými čerpadlami
 • návrhy konštrukčného riešenia nízkoenergetických domov a energeticky pasívnych domov
 • areálové teplovody teplovodné, horúcovodné, parné (kanálové a bezkanálové technológie, kolektory a pod.)

 

Zdravotechnika

 
 • projekcia vnútorných  rozvodov  vody a kanalizácie
 • projekcia chemickej a mechanickej úpravy vôd, domáce  vodárne, prečerpávacie systémy splaškových vôd
 • projekcia kanalizačných prípojok, žúmp, septikov, DČOV a mČOV, systémov na vsakovanie dažďovvých vôd
 • projekcia vodovodných prípojok, vonkajších rozvodov vody, závlahových systémov
 • projekcia komplexného  riešenia ohrevu Túv
 • projekcia slnečných kolektorov určených na prípravu teplej vody a pre podporu vykurovania
 • projekcia vnútorných a vonkajších hydrantových systémov, požiarnych vodovodov, suchovodov
 

Plynofikácia

 

 • projekcia NTL a STL vnútorných a vonkajších  plynovodov
 • projekcia rozvodov technických a technologických plynov
 • projekcia nizkotlakových a strednotlakových odberných zariadení plynu
 • projekcia regulačných a meracích  staníc plynu
 • projekcia plynových prípojok

 

Vzduchotechnika

 

 • klimatizačné jednotky
 • vzduchotechnické zariadenia
 • rekuperácia tepla